Schoolgids

De schoolgids wordt opgesteld en vervolgens besproken in de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft met de schoolgids ingestemd. Daarop heeft het bevoegd gezag de schoolgids vastgesteld. De inspectie toetst of de schoolgids voldoet aan de wettelijke voorschriften.

De schoolgids bestaat uit twee delen:

  • Algemene Gids Dit is de gids voor een aantal jaren.
  • Informatiegids Deze gids wordt jaarlijks aangepast.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gids u slechts een indruk kan geven. Vanzelfsprekend zijn wij bereid u alle verdere informatie te verstrekken.

U bent van harte welkom om met uw kind(eren) een kijkje te nemen in onze school. Neem daarvoor contact op de directeur mevrouw W. Folkersma. Informatie en adres zijn te vinden onder de tab “contact”.