Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Deze beslissingen worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad zitten zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerkrachten. Voor elke geleding worden er om de twee jaar verkiezingen gehouden.

De medezeggenschapsraad kent zowel advies- als instemmingsrecht. Het schoolbestuur laat de argumenten van de medezeggenschapsraad meewegen bij het uiteindelijke besluit. Zo kan een medezeggenschap adviseren over een fusie met een andere school of andere beleidszaken.

Voor sommige beslissingen heeft de school de instemming nodig van de medezeggenschapsraad, zoals bij het vaststellen van het schoolplan. De school kan hierover geen besluit nemen zonder dat de medezeggenschapsraad haar instemming heeft gegeven.

Door actief te zijn in de MR kunnen ouders verzorgers invloed uitoefenen op de gang van zaken op school. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden gehouden in de school. Na de zakelijke ouderavond aan het begin van het schooljaar worden de namen van de leden via de nieuwsbrief en op de website bekendgemaakt.

In de medezeggenschapsraad hebben zitting namens de geleding ouders:

  • dhr. A. Prins (voorzitter)
  • dhr. J. Baas
  • mevr. Sönmez

Namens de geleding onderwijzend personeel hebben zitting:

  • Mevr. T. Vellinger-Schuldink 
  • Mevr. I. Hanouwer
  • Dhr. H. Pot