Visie

Onze visie geeft weer wat voor onze school belangrijke uitgangspunten zijn. Deze uitgangspunten zijn een leidraad in ons dagelijks handelen en geven aan in welke richting we het onderwijs aan onze school willen sturen.

Kansrijk en betekenisvol, gericht op een brede persoonsontwikkeling

De school wil dat kinderen in een veilige, betekenisvolle en kansrijke omgeving zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Zich ontwikkelen doet het kind zelf. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan, enthousiast zijn, zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en anderen, zelfvertrouwen hebben en vaardigheden aanleren die hen helpen zich breed te ontwikkelen.

In onze visie is een positief pedagogisch klimaat de basis voor een goede onderwijskundige kwaliteit die we als school nastreven. Kinderen moeten zich veilig voelen, gerespecteerd weten, vertrouwen en aandacht krijgen. Dan kunnen ze zich goed ontwikkelen. Duidelijke en positief geformuleerde afspraken en regels dragen daaraan zeker bij. Belangrijk is dat we met elkaar zorgen voor een kansrijke leeromgeving. Kinderen worden daardoor gestimuleerd in hun ontwikkeling en de betrokkenheid van de leerlingen bij het onderwijsleerproces wordt zo vergroot.

We willen de leerlingen laten merken dat we hoge verwachtingen van hen hebben en we benaderen hen op een positieve wijze. Dit bevordert de leerresultaten. De resultaten die het kind behaalt, zijn in onze ogen persoonlijke resultaten en we vergelijken deze dan ook met eerdere prestaties.

Ten aanzien van de leerlingenzorg willen we zoveel mogelijk preventief werken, voorkomen dat kinderen uitvallen. Zorgen voor plezier in het leren en het geven van begeleiding die past bij het niveau van het kind zijn daarbij belangrijke aspecten. Wat dit laatste betreft is het voor ons een voorwaarde dat het beheersbaar blijft, we moeten de zorg ook kunnen geven.

Ten slotte vinden we als team de betrokkenheid van de ouders een belangrijk gegeven. Dit bereiken we door de ouders met een open houding tegemoet te treden en naar hen te luisteren. Er moet daarbij sprake zijn van een wisselwerking, vertrouwen in elkaar en respect voor elkaar. In onze visie geven we weer wat voor onze school belangrijke uitgangspunten zijn. Deze uitgangspunten zijn een leidraad in ons dagelijks handelen en geven aan in welke richting we het onderwijs aan onze school willen sturen.